Sendgrid 400k

750,000 đ
1 tháng

APIs, SMTP Relay, and Webhooks
Reverse DNS
Universal Links
Domain Authentication (SPF/DKIM)
SSL (465) And TLS (587)
2,500 Email Validations

Thông tin thêm về gói dịch vụ

  • Giao full quyền quản trị tại sendgrid.com
  • Chỉ chấp nhận thanh toán trước 12 tháng khi đăng ký