VPS#1-1-US

Bắt đầu từ
65,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA

VPS#1-2-US

Bắt đầu từ
90,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA

VPS#2-4-US

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA

VPS#2-8-US

Bắt đầu từ
550,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 90 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA

VPS#4-16-US

Bắt đầu từ
990,000 đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 150 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA

VPS#8-32-US

Bắt đầu từ
1,190,000 đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 250 GB SSD Storage
 • OS Linux + Windows
 • Location USA