Tài Liệu Đề thi + Đáp án Toán rời rạc cao học tháng 08/2010

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Câu IV
1. Hỏi trên một đồ thị có không ít hơn 2 đỉnh và không có khuyên có thể nào tìm được 2 đỉnh có cùng bậc không ?. Chứng minh.
2. Dùng giải thuật Prim trình bày cách tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất (cây bao trùm tối tiểu) trên đồ thị vô hướng G có ma trận trọng số được cho như sau :
3. Hãy tìm các số nguyên tố sao cho nó vừa là tổng của hai số nguyên tố vừa là hiệu của hai số nguyên tố. Có thể dùng kết quả "bộ ba số 3, 5, 7 là ba số lẻ liên tiếp và đồng thời là nguyên tố duy nhất".