Tài Liệu Đề thi thử Đại học ngày 10/12/2011 THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Tên đề tài :Đề thi thử Đại học ngày 10/12/2011 THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh


Câu đáp án điem
I
(20. uiem+.)
1. (10. uiem+.) Kho sát Ầ
Ớ Tap xác unh+.: D = ℝ \ {1}.
Ớ S biên thiên:
- Chiêu biên thiên:
( )2
3
y ' 0, x 1
x 1
= - < " Ự
-
.
- Hàm sô nghch biên trên các khong (-a;1^`) và (1;+ầ) .
- Hàm sô không có cc tr
0,25
- Gi i h
n và tiem can:
x x
lim y lim y 2
e-à^. e+à^.
= = ; tiem can ngang y = 2 .
x 1 x 1
lim y , lim y
ệ - ệ +
= -ầ = +ầ; tiem can ự ng x = 1 .
0,25
- Bng biên thiên:
x -ầ 1 +ầ
' y - -
y 2 +ầ
-ầ 2
025.
Ớ đô th: y
2 I
O 1 x
025.
2. (10. uiem+.) Gi M là mot uiem+. Ầ
Gi s ( ) ( ) M M M M x ;y Ĩ C ; x > 1.
Phương trình tiêp tuyên ca (C) t
i M là:
( )
( ) ( ) 2 M
M M
3 3
y x x 2 d
x 1 x 1
= - - + +
- -
- Giao uiem+. ca (d) v i tiem can ự ng và tiem can ngang lân lưt là:
( ) M
M
6
A 1;2 , B 2x 1;2
x 1
 
 +  -  - 
0,25
- đo dài uợ
n thang AB là: ( )4
M
M
2 x 1 9
AB
x 1
- +
=
-
. 025.
S GD & đT BAC NINH
TRƯNG THPT LÝ THÁI TO
đÁP ÁN Ờ THANG đIEM
đÊ THI TH đ I H
C LÂN 1 NĂM 2011
Môn: TOÁN; Khôi AB+
(đáp án Ờ thang uiem+. gôm 05 trang)
wwwVNMẠTHcọm
Trang 25/
Câu đáp án điem
I
(20. uiem+.) - Khong cách t O uên+. AB là: ( )
( ) ( )
2 2
M M M M
4 4
M M
2x 2x 1 2x 2x 1
d O;AB
x 1 9 x 1 9
+ - = = + -
- + - +
( ) ( ) 2 betCauchy^.
M M
OAB M
M M
1 2x 2x 1 3
S ABd. O;AB 2 x 1 6 2 6 6
2 x 1 x 1 D
= = + - = - + + Ỡ +
- -
0,25
OAB SD nh nhât ( )
M
M M
M
M
x 1
6
3 x 1 y 2 6
2 x 1 2
x 1
> 
 y~ ỹ = + ⇒ = +  - =  -
Vay uiem+. 6
M 1 ;2 6
2
 
 + + 
 
.
025.
II
(20. uiem+.)
1. (10. uiem+.) Gii phương trình:
điêu kien:
cos x 0
( )
cos2x 0
 Ự
 *
 Ự
0,25
V i uiêu+. kien trên, phương trình ựa cho
2 1 cos x
4 1 sin 2x 3 sin 4x 3 sin 4x
2 cos x cos2x
  ỹ  -  + = + ừ
 
1 3
cos4x 3 sin 4x 2sin 2x cos4x sin 4x sin 2x
2 2
ỹ + = ỹ + = .
0,25
sin 4x sin 2x
6
 p  ỹ  +  =
 
. 0,25
x k
12
ỹ = - p + p hoac 5 k
x
36 3
= p + p (tha mãn uiêu+. kien*() ) 0,25
2. (20. uiem+.) Gii he phương trình:
điêu kien:
x 1,y 0
2x y 0
Ỡ > 

 - >
Pt ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2
3 3 (1)ylõg 2x - y - 2x - y +1 + 2x - y = log y - y +1 + y .
0,25
- Xét hàm sô: ( ) 2 2
3 f t = log t - t +1 + t (v i t > 0 ).
- Ta có: ' ( )
2 2
1 t 1 1
f t 2t t 2 0 t 0
t ln3 t 1 t ln3 t 1
 
= - + = +  -  > " >
+  + 
.
⇒f (t )ượng biên trên (0;+ầ) . Do uợ (1)yf~ (2x - y) = f (y)yx~ = y .
0,25
- Thay x = y vào (2) ta uưc+.: 2 2 x + 5 = x - x -1
( ) ( )( ) 2
2 2
2
x 4 x 2
x 5 3 x 1 1 x 4 0 x 2 x 2 0
x 5 3 x 1 1
ỹ + - + - - - - = ỹ - + - - - + =
+ + - +
( ) ( ) 2
x 2 1
x 2 x 2 0 ( )
x 5 3 x 1 1
 +  ỹ -  + - +  = *
 + + - + 
0,25
- Do x Ỡ 1nên
2
x 2 x 2 1
, 1
x 5 3 5 x 1 1
+ < + <
+ + - +
.
( ) 2
x 2 1 4x 3
x 2 0
x 5 3 x 1 1 5
+ + ⇒ + - + < - <
+ + - +
.
0,25
 

Attachments

  • [VNMATH.COM]-DE THI THU DAI HOC LAN 1 LY-THAI-TO-BN.rar
    488.1 KB · Views: 5