Luận Văn Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật R

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Đề tài: Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO - HN

MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNGNHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ

1.1 Tổng quan về chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
1.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty
1.1.4 Đặc điểm hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hàng hoá nhập khẩu của REXCO-HN
1.1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng nhập khẩu của Công ty
1.1.4.2 Hệ thống phân phối, mạng lưới kinh doanh hàng hóa
1.1.4.3 Nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn trong kinh doanh
1.1.4.4 Lực lượng lao động của Công ty
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN
1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu máy móc thiết bị
1.2.1.1 Các nhân tố bên ngoài Công ty
1.2.1.2 Các yếu tố bên trong Công ty
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO- HÀ NỘI
2.1. Tình hình nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO-HN
2.1.1 Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị qua các năm
2.1.2 Cơ cấu thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị
2.1.3 Cơ cấu mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu
2.1.4 Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị
2.1.4.1 Công tác nghiên cứu thị trường
2.1.4.2 Lựa chọn đối tác kinh doanh
2.1.4.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng
2.1.4.4 Thực hiện hợp đồng nhập khẩu
2.1.5 Phương thức nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty
2.2. Đánh giá chung hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO-HN
2.2.1 Những kết quả đạt được
2.2.2 Những tồn tại và hạn chế
2.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO- HÀ NỘI
3.1. Định hướng và dự báo hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển và mục tiêu đối với hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- HN
3.1.2 Dự báo hoạt động nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội
3.2.1 Xây dựng chiến lược nhập khẩu
3.2.2 Nâng cao thương hiệu của Công ty
3.2.3 Tìm kiếm, mở rộng thị trường nhập khẩu
3.2.4 Tăng cường nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu
3.2.5 Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa
3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo và quản trị nhân lực
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước
3.3.1 Về chính sách tỷ giá
3.3.2 Về chính sách thuế nhập khẩu
3.3.3 Về thủ tục hải quan
3.3.4 Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
 

Attachments

  • 65136 - kilobooks.com.doc
    514 KB · Views: 7
Last edited by a moderator:

NP Tú Trinh

Well-Known Member
Mar 19, 2009
49,910
480
103
36
Ðề: Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO - HN

LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính tất yếu của đề tài

Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy luật mà mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều phải tuân theo. Biểu hiện rõ nhất của xu thế này là quá trình tự do hóa buôn bán trong khu vực và phạm vi toàn cầu.
Thực hiện đường lối chuyển đổi nền kinh tế của đất nước, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Trong đó, thương mại quốc tế là lĩnh vực quan trọng để Việt Nam dần có chỗ đứng trong khu vực và trên phạm vi thế giới, thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng đề ra: “Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập khu vực và thế giới ”.
Hoạt động thương mại quốc tế bao gồm nội dung chủ yếu và quan trọng nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu xuất khẩu đem lại nguồn thu ngoại tệ tích lũy cho đất nước thì hoạt động nhập khẩu lại tác động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Xuất khẩu nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nhập khẩu và nhập khẩu phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cơ cấu kinh tế hướng mạnh vào xuất khẩu
Định hướng cho mục tiêu CNH- HĐH đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã chỉ rõ sự cần thiết: “Đẩy mạnh xuất khẩu, huy động các nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các vật tư kỹ thuật, hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống, tích cực cân đối cán cân thanh toán quốc tế, góp phần duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế ”. Thực hiện tốt công tác xuất nhập khẩu sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp để tìm ra biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu hiện nay là một vấn đề rất quan trọng.
Xuất phát từ quan điểm trên, em đã chọn đề tài :“Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- HN” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Em mong rằng thông qua việc xem xét và phân tích tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty REXCO- HN sẽ giúp em đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty.
1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
- Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện nhập khẩu tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
- Hoạt động nhập khẩu và cung ứng máy móc thiết bị của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
* Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty REXCO .
- Thời gian: Từ năm 2006 đến năm 2009.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Bằng việc vận dụng phương pháp duy vật biện chứng cùng với những tu duy đổi mới của Đảng và Nhà nước; bên cạnh đó kết hợp với những phương pháp toán học như : Phương pháp thống kê; phương pháp so sánh đối chứng; phương pháp phân tích số liệu; phương pháp minh họa. Em sẽ nghiên cứu hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN trong những năm gần đây, từ đó rút ra được những giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu cho Công ty.
1.5. Kết cấu chuyên đề thực tập
Ngoài phần mở đầu và kết luận. Kết cấu bài chuyên đề thực tập của em bao gồm 3 phần như sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị.
Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.
Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN.